Membership

£25.00

Opis

Opis

 

Witamy!

Opłacając składkę akceptujesz poniższe postanowienia Statusu Polish Automobile Club UK Ltd.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Polish Automobile Club UK i zwane jest w dalszej treści statutu PACUK
 • PACUK jest społeczną organizacją NON PROFIT działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach, powołaną do upowszechniania kultury motoryzacyjnej, popularyzowania sportów motorowych, turystyki motorowej oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • 3
  1.Siedzibą PACUK jest Southampton, a terenem działania obszar UK, jak również inne kraje poza jej granicami, w których te działania będą prowadzone zgodnie z przepisami miejscowego prawa.
  2. PACUK powołuje jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
 • 4 PACUK posiada osobowość prawną.
 • 5 PACUK może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i związków o tym samym lub podobnym profilu działania.
 • 6 PACUK opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 • 7 PACUK
  Posiada logo w kształcie kola z czarną obwódką na którym jest napisane POLISH AUTOMOBILE CLUB UK 2014(rok założenia). W środku jest stylizowany orzeł który trzyma kierownicę a w tle widać biało-czeroną flagę.

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • 8 Cele działania Automobilklubu są następujące:
 • inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa;
 • rozwijanie sportu samochodowego, kartingowego i motocyklowego;
 • rozwijanie turystyki motorowej kwalifikowanej i rekreacyjnej oraz caravaningowej;
 • kultywowanie historii motoryzacji i opiekowanie się jej zabytkami;
 • integrowanie środowiska automobilistów;
 • rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania;
 • działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 • 9 Cele swe Automobilklub realizuje przez:
 1. zrzeszanie osób zainteresowanych motoryzacją;
 2. inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu podnoszenie poziomu kultury i bezpieczeństwa jazdy oraz współdziałanie, w tym względzie, z władzami, instytucjami i innymi organizacjami;
 3. organizowanie zawodów i rajdów w sportach samochodowych, motocyklowych i kartingu;
 4. organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki motorowej i caravaningowej oraz dla posiadaczy pojazdów zabytkowych;
 5. prowadzenie działalności klubu sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie w sportach motorowych;
 6. udział swoich członków w zawodach lub imprezach w kraju i za granicą oraz stworzenie im warunków dla uprawiania sportów motorowych;
 7. prowadzenie szkoleń podstawowych i doskonalących w dziedzinie kierowania pojazdami;
 8. prowadzenie działalności wychowawczo – szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego ;
 9. organizowanie spotkań i prelekcji na tematy prawne i techniczne związane z działalnością motoryzacji;
 10. udzielanie poradnictwa w zakresie rozwoju techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego;
 11. organizowanie życia klubowego;
 12. nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej PACUK;
 13. wykonywanie innych czynności z dziedziny motoryzacji, powierzonych lub zleconych przez odpowiednie władze państwowe lub samorządowe oraz organizacje społeczne lub gospodarcze;
 14. przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji i ochrona środowiska;
 15. prowadzenie działalności w dziedzinie rzeczoznawstwa motoryzacyjnego.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Każdy z członków otrzyma cashback card ”From 0 To Hero”  poprzez którą będzie mógł otrzymywać aż  do 5% zwrotu gotówki od partnerów handlowych naszej karty której operatorem jest Lyconet, a także, nabywać produkty i usługi partnerów klubu w naszym sklepie.

 • 10 Członkowie PACUK dzielą się na:
 1. członków rzeczywistych (działających na rzecz klubu);
 2. członków honorowych;
 3. członków wspierających (sponsorzy ).
 4. członków

 

 • 11
 • Członkiem rzeczywistym PACUK może być, po przyjęciu przez Prezydium zarządu, osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację, z rekomendacją dwóch członków wprowadzających, o co najmniej dwuletnim stażu członkowskim, i wniesie opłatę wpisową, a osoba niepełnoletnia przedłoży ponadto zgodę rodziców lub opiekunów.
 • 12 Członek rzeczywisty ma prawo:
 • biernego i czynnego prawa wyborczego do władz PACUK, po uzyskaniu pełnoletniości i dwuletniego stażu członkowskiego;
 • zgłaszać postulaty i wnioski do władz PACUK;
 • uczestniczyć w działalności PACUK w wybranych przez siebie dziedzinach;
 • korzystać ze świadczeń PACUK na ustalonych zasadach;
 • uczestniczyć w imprezach i zawodach organizowanych przez PACUK, na zasadach ustalonych w regulaminach;
 • nosić odznaki i używać barw PACUK.

 

 • 13 Członek rzeczywisty jest zobowiązany by:
 • brać czynny udział w realizacji statutowych zadań PACUK;
 • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz PACUK;
 • regularnie PACUK opłacać składki członkowskie;
 • dbać o dobre imię  i strzec godności członka Automobilklubu;
 • postępować zgodnie z interesem PACUK i chronić majątek PACUK jak dobro własne.

 

 • 14
 1. Godność „Honorowego Członka Polish Automobile Club UK” nadawana jest osobom za szczególnie wybitne zasługi dla PACUK.
 2. Członek honorowy ma wszystkie prawa przysługujące członkowi rzeczywistemu.
 3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składki członkowskiej.
 • 15
 1. Członkiem wspierającym może być, po przyjęciu przez Zarząd, osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub inne i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w PACUK za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający ma wyłącznie głos doradczy.
 4. Członek wspierający ma prawo korzystać z rekomendacji PACUK , używać jego znaku i barw na uzgodnionych zasadach.
 5. Członek wspierający obowiązany jest przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz PACUK oraz terminowego realizowania zadeklarowanych świadczeń.
 • 16
 1. Członkostwo w PACUK ustaje wskutek:
 • Od utraty członkostwa z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt. 2, członkowi przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 14 dni.
 • Od utraty członkostwa z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt. 3 oraz uchwały Zarządu podjętej na podstawie ust.2, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 14 dni.
 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
 • niepłacenia składki członkowskiej lub zadeklarowanego świadczenia przez okres 1 roku kalendarzowego;
 • wykluczenia przez Sąd Koleżeński z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz PACUK  i działania na szkodę PACUK .

 

 • 17
 • Członek ma prawo by:
 • uczestniczyć w działalności PACUK w wybranych przez siebie dziedzinach;
 • nosić odznaki i używać barw PACUK
 • uczestniczyć w imprezach i zawodach organizowanych przez PACUK, na zasadach ustalonych w regulaminach;

 

 • 18
 • Za aktywny udział w realizacji zadań statutowych, członkowie PACUK mogą być nagradzani i odznaczani.
 • Za szczególne zasługi dla Polish Automobile Club UK nadawany jest tytuł „Zasłużonego dla Polish Automobile Club UK ”.
 • W przypadku naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Automobilklubu, mogą być nakładane przez Sąd Koleżeński następujące kary:
 • upomnienie;
 • nagana;
 • zakaz piastowania funkcji statutowych na czas określony;
 • zawieszenie w prawie pełnienia funkcji na czas określony;
 • zawieszenie w prawach członka na czas określony;

 

 

Opinie (0)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Karta CashBack

Newsletter

Pin It on Pinterest

Shares
Share This